Madde Nelerden Oluşur?

Madde Nelerden Oluşur?
15.12.2023 00:45
Madde nelerden oluşur? Mitotik evre, nükleotit nelerden oluşur? Nucleus lentiformis, nissl cisimcikleri nelerden oluşur? İçeriğimizde bu hususta bilinmeyenlere yer verdik.

Maddeler, kimyasal elementlerden oluşur. Kimyasal element, kendisinden daha basit başka bir maddeye indirgenemeyen temel bir yapı taşıdır. Elementler, atom adı verilen temel parçacıklardan oluşur. Atomlar, çekirdek ve çekirdek etrafında dönen elektronlar gibi daha küçük alt birimlere sahiptir. İşte maddelerin temel bileşenleri:

·       Atomlar:

·       Atom, bir elementin en küçük yapı taşıdır. Atomlar, çekirdek ve çekirdek etrafında dönen elektronlar gibi parçacıklardan oluşur. Atomlar, bir elementin kimyasal özelliklerini belirleyen temel birimlerdir.

·       Moleküller:

·       Molekül, en az iki atomun kimyasal olarak bağlandığı bir yapıdır. Moleküller, aynı türden veya farklı türde atomların birleşimiyle oluşabilir. Örneğin, su molekülü, bir oksijen atomu ile iki hidrojen atomunun birleşmesiyle oluşur (H₂O).

·       Bileşikler:

·       Bileşik, iki veya daha fazla farklı elementin kimyasal olarak bağlanmasıyla oluşan bir yapıdır. Örneğin, su (H₂O) bir bileşiktir çünkü içerisinde hidrojen ve oksijen elementleri bulunur.

·       İyonlar:

·       İyonlar, atomun bir elektron kazanması veya kaybetmesi sonucu yüklenmiş parçacıklardır. Pozitif yüklü iyonlar (katyonlar) elektron kaybederken, negatif yüklü iyonlar (anyonlar) elektron kazanırlar. İyonlar, bileşiklerin oluşumunda önemli bir rol oynar.

·       Kristaller ve Katılar:

·       Bazı maddeler, düzenli bir yapıda tekrarlanan atom veya molekül düzenine sahiptir. Bu düzenli yapıya sahip katılar kristaller olarak adlandırılır.

Maddeler, kimyasal reaksiyonlar sonucu birbirlerine dönüşebilir. Örneğin, bir element ve başka bir elementin kimyasal reaksiyonu sonucu yeni bir bileşik oluşabilir. Kimyasal reaksiyonlar, atomların ve moleküllerin birbirleriyle yeniden düzenlenmesini içerir.

Mitotik Evre Nelerden Oluşur?

Mitotik evre, hücre bölünmesinin (mitozun) ana aşamasını içerir ve bir hücrenin iki genetik olarak aynı kız hücrelere bölünmesini sağlar. Mitotik evre genellikle interfaz, profaz, metafaz, anafaz ve telofaz olmak üzere beş aşamaya ayrılır. İşte mitotik evrenin bu aşamalarının ana hatları:

·       Interfaz:

·       Interfaz, mitoz öncesindeki hazırlık aşamasıdır. Hücre, normal metabolik faaliyetlere devam eder, DNA'sını replike eder ve hücre organelleri büyür. Interfaz, G1 (birinci büyüme),S (sentetik - DNA replikasyonu),ve G2 (ikinci büyüme) fazlarını içerir.

·       Profaz:

·       Profaz, mitozun ilk aşamasıdır. Çekirdek zarı kaybolur, nükleoluslar kaybolur ve kromatin iplikleri, kromozomlara dönüşür. Her kromozom, iki kardeş kromatidi içerir ve bu kromatidler birleşen bir sentromerle birbirine bağlıdır. Mikrotübüller çekirdek bölgesinde oluşur ve mitotik iğce (mitotik orta) oluşumuna başlar.

·       Metafaz:

·       Metafaz, kromozomların hücrenin ortasında bir hizaya gelmeye başladığı aşamadır. Mitotik iğ iplikleri, kromozomların sentromerlerine bağlanır ve her bir kromozom, hücrenin eşit iki kutbuna çekilir.

·       Anafaz:

·       Anafaz, kromatidlerin ayrılmaya başladığı aşamadır. Sentromerler ayrılarak kromatidlerin ayrılmasını sağlar. Mikrotübüller, kromatidleri kutuplara doğru çeker ve her kutupta eşit sayıda kromatid bulunur.

·       Telofaz:

·       Telofaz, mitozun son aşamasıdır. Kromatidler hücrenin karşı kutuplarına ulaştığında, yeni çekirdek zarları oluşur ve kromatidler tekrar kromatin ipliklerine dönüşür. Nükleoluslar geri gelir ve hücre bölünmesi tamamlanır.

Bu aşamalardan sonra, hücre bölünmesi tamamlanır ve iki genetik olarak aynı kız hücre oluşur. Mitotik evre, organizmanın büyümesi, onarımı ve hücre sayısının arttırılması gibi birçok biyolojik süreçte rol oynar.

Nükleotit Nelerden Oluşur?

Nükleotitler, DNA ve RNA gibi nükleik asitlerin temel yapı taşlarıdır. Her bir nükleotit, üç temel bileşenden oluşur: bir azotlu baz, bir pentoz şeker ve bir fosfat grubu. İşte nükleotitin ana bileşenleri:

·       Azotlu Baz (Nitrogenous Base):

·       Azotlu baz, nükleotitin temel kimyasal bileşenidir ve nükleik asitlerin temel bilgi birimlerini oluşturur. DNA ve RNA'da farklı azotlu bazlar bulunur. DNA'da adenin (A),timin (T),guanin (G),ve sitozin (C) bulunurken, RNA'da urasil (U) ile adenin (A),guanin (G) ve sitozin (C) bulunur.

·       Pentoz Şeker (Pentose Sugar):

·       Nükleotitlerde bulunan pentoz şeker, beş karbonlu bir şeker molekülüdür. DNA'da bulunan şeker deoksiribozdur, bu nedenle DNA'daki nükleotitler deoksiribonükleotitler olarak adlandırılır. RNA'da bulunan şeker ise ribozdur, bu nedenle RNA'daki nükleotitler ribonükleotitler olarak adlandırılır.

·       Fosfat Grubu:

·       Nükleotitin üçüncü temel bileşeni fosfat grubudur. Fosfat grubu, nükleotidin şeker ve azotlu baz kısmına bağlanır ve nükleotidin negatif yüklü olmasına neden olan bir asit grubunu içerir.

Bu üç bileşenin bir araya gelmesiyle bir nükleotit oluşur. Örneğin, DNA'daki bir adenin (A) nükleotiti şu şekilde gösterilebilir:

·       Azotlu Baz (A): Adenin

·       Pentoz Şeker: Deoksiriboz

·       Fosfat Grubu: Bir fosfat grubu

Bu bileşenlerin farklı kombinasyonları, DNA ve RNA'nın moleküler çerçevesini oluşturur. DNA'da dört farklı nükleotit (A, T, G, C) bulunurken, RNA'da üç farklı nükleotit (A, U, G, C) bulunur. Bu nükleotitler, genetik bilginin depolanması ve taşınması için temel yapı taşlarıdır.

Nucleus Lentiformis Nelerden Oluşur?

"Nucleus lentiformis" (lentiform çekirdek veya putamen),beynin bazal ganglionları içinde bulunan bir çekirdek olarak bilinir. Beynin derin yapılarından biridir ve hareket kontrolü ile ilgili işlevlere katkıda bulunur. Nucleus lentiformis, iki ana bileşenden oluşur: putamen ve globus pallidus.

·       Putamen:

Putamen, nucleus lentiformisin daha dış kısmını oluşturan büyük bir çekirdektir. Bu yapı, bazal ganglionların motor kontrol süreçlerine katılır. Putamen, özellikle hareketlerin planlanması, koordinasyonu ve yürütülmesinde rol oynar. Aynı zamanda motor öğrenme ve bellekte de önemli bir rol oynayabilir.

·       Globus Pallidus:

Globus pallidus, putamenin daha iç kısmında bulunan bir başka çekirdektir. Globus pallidus, hareket kontrolü üzerinde önemli bir inhibe (engelleme) etkisi olan ve beynin motor devrelerini düzenleyen bir yapıdır. Buradaki sinir hücreleri, impuls iletimini modüle eder ve istem dışı hareketlerin kontrolünü sağlar.

Nucleus lentiformis, beyin fonksiyonlarının karmaşık bir ağı olan bazal ganglionlar içinde yer alır. Bu yapılar, özellikle hareket kontrolü, motor öğrenme, duygusal işlevler ve bilişsel süreçlerde önemli bir rol oynarlar. Parkinson hastalığı, Huntington hastalığı ve diğer bazı nörolojik bozukluklar, bazal ganglionlarda sorunlara neden olabilir ve bu da hareket kontrolünde bozulmaya yol açabilir.

Nissl Cisimcikleri Nelerden Oluşur?

Nissl cisimcikleri, sinir hücrelerinin sitoplazmasında bulunan granüler yapıları ifade eder. Bu cisimcikler, endoplazmik retikulumun özelleşmiş bir formunu oluşturur ve genellikle hücrenin hücresel aktivitelerine katılan ribozomları içerir. İşte Nissl cisimciklerinin ana bileşenleri:

·       Endoplazmik Retikulum (ER):

·       Nissl cisimcikleri, endoplazmik retikulumun özelleşmiş bir formunu oluşturur. Endoplazmik retikulum, hücre içinde hücresel madde taşınımından sorumlu olan bir ağ sistemidir. Nissl cisimcikleri, özellikle sitoplazmanın granüler bölgesinde bulunan bu ağı oluşturan yapıları içerir.

·       Ribozomlar:

·       Nissl cisimcikleri, ribozomları içerir. Ribozomlar, protein sentezinde görev alan organellerdir. Sinir hücreleri, hücresel aktiviteleri sırasında çok miktarda protein sentezler, bu nedenle Nissl cisimcikleri ribozomları içermesiyle bilinir.

·       RNA (Ribonükleik Asit):

·       Ribozomlar, ribonükleik asit (RNA) tarafından yönlendirilen birçok protein sentezi sürecine katılır. Nissl cisimcikleri, bu süreçte görev alan RNA moleküllerini içerir.

Nissl cisimcikleri genellikle sinir hücrelerinin gövde (soma) bölgesinde yoğunlaşmıştır ve özellikle nöronlarda bulunur. Bu cisimcikler, sinir hücrelerinin elektrik sinyallerini iletimi sırasında önemli bir rol oynar. Özellikle nöronların hücresel aktiviteleri sırasında, Nissl cisimcikleri protein sentezi ve hücresel yeniden yapılanma süreçlerine katılır.

Yorumlar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

İlginizi Çekebilir