Makale Yazarken Kenar Boşlukları Nasıl Olmalı?

Makale Yazarken Kenar Boşlukları Nasıl Olmalı?

Makale Yazarken Kenar Boşlukları Nasıl Olmalı?

Makale yazarken, kenar boşlukları, metnin daha okunaklı olması ve düzenli görünmesi için önemlidir. Kenar boşlukları, metnin çevresinde bırakılan beyaz alanlardır. Bu boşluklar, metnin sol, sağ, üst ve alt kısımlarında yer alır.
Akademik makalelerde, kenar boşlukları genellikle belirli bir standartta tutulur. Bu standartlar, yayın kuruluşları ve üniversiteler tarafından belirlenebilir. Ancak, genellikle kullanılan standart kenar boşluğu boyutları aşağıdaki gibidir:
Sol kenar boşluğu: 3 cm
Sağ kenar boşluğu: 3 cm
Üst kenar boşluğu: 3 cm
Alt kenar boşluğu: 3 cm
Bu standartlar, sayfa boyutu, yazı tipi, yazı boyutu ve diğer faktörlere göre değişebilir. Bununla birlikte, genel olarak makalelerde kullanılan kenar boşlukları, belirtilen boyutlara yakın olmalıdır.
Ayrıca, makale yazarken, metnin kenar boşluklarına göre hizalanması da önemlidir. Metin, sol kenar boşluğuna göre hizalanmalı ve kelime araları arasında eşit mesafeler bırakılmalıdır. Bu, metnin düzenli ve okunaklı görünmesini sağlar.
Sonuç olarak, makale yazarken, belirli bir standartta tutulan kenar boşluklarına uyulması ve metnin bu boşluklara göre düzenlenmesi önemlidir. Bu, metnin okunaklılığını ve düzenini arttırır.

Makale yazarken kullanılan araştırma yöntemleri, araştırmanın amaçları, konusu ve kapsamı gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir. Ancak genel olarak, aşağıdaki araştırma yöntemleri sıklıkla kullanılır:

Literatür taraması: Literatür taraması, önceden yayınlanmış makaleler, kitaplar, dergiler ve diğer kaynaklardan bilgi toplama işlemidir. Bu yöntem, konu hakkında bilgi sahibi olmak ve mevcut araştırmaları değerlendirmek için kullanılır.

Gözlem: Gözlem, belirli bir konuda veri toplamak için doğrudan gözlem yapma yöntemidir. Bu yöntem, davranışsal, sosyal veya fiziksel olayları incelemek için kullanılabilir.

Anket: Anket, belirli bir konuda görüşlerini ve deneyimlerini öğrenmek için insanlara sorular sorma yöntemidir. Bu yöntem, geniş kitlelerin düşüncelerini toplamak ve veri analizi yapmak için kullanılır.

Röportaj: Röportaj, belirli bir konu hakkında bilgi toplamak için kişilerle yapılan görüşmelerdir. Bu yöntem, derinlemesine araştırma yapmak ve uzmanların görüşlerini almak için kullanılabilir.

Deney: Deney, belirli bir hipotezi test etmek için yapılan kontrol edilmiş bir testtir. Bu yöntem, neden-sonuç ilişkilerini araştırmak ve veri toplamak için kullanılır.

Vaka çalışması: Vaka çalışması, belirli bir konu hakkında ayrıntılı bir araştırma yapmak için kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem, belirli bir olay, kişi veya grup hakkında derinlemesine bir analiz yapmak için kullanılır.

Makale yazarken, araştırma yöntemlerini seçerken konunun niteliği ve araştırmanın amacına uygun olan yöntemler kullanılmalıdır.

Akademik Makale Yazarken Dikkat Edilmesi Gerekenler?

Akademik makale yazarken dikkat edilmesi gereken birkaç önemli husus vardır:

Konu seçimi: Konu seçimi, akademik makale yazarken en önemli adımlardan biridir. Konu, ilgi alanınıza, araştırma alanınıza ve hedef kitlenize uygun olmalıdır.

Kaynak kullanımı: Akademik makaleler, önceki araştırmaları inceleyerek, kaynakları doğru şekilde kullanarak bilgi sunmaya dayanır. Kaynakların güvenilirliği, doğruluğu ve kapsamı dikkate alınarak seçilmelidir.

Yapılandırma: Makalenin yapısı, konunun anlaşılırlığını, netliğini ve okunabilirliğini etkiler. Makale, giriş, ana bölüm ve sonuç bölümlerinden oluşmalıdır. Ana bölüm, alt başlıklarla ayrılarak daha da yapılandırılabilir.

Dil kullanımı: Akademik makalelerin dil kullanımı, net, öz ve açık olmalıdır. Uzun cümleler, karmaşık ifadeler ve argo ifadeler kullanılmamalıdır.

Referanslama: Makalede kullanılan kaynaklar, doğru şekilde referanslanmalıdır. Bu, kaynakların tanıtımı, kaynakları doğru şekilde göstermek, okuyucuların kaynakları bulmalarına olanak tanımak ve intihal önlemek açısından önemlidir.

Yazım kuralları: Akademik makaleler, dilbilgisi, noktalama ve yazım kurallarına uygun olarak yazılmalıdır.

Etik kurallar: Makalede kullanılan bilgi, önceden belirtilen etik kurallara uygun olarak toplanmalıdır. Çalışmanın etik kurallara uygunluğu, araştırmacının sorumluluğundadır.

Akademik makale yazarken, konu, kaynak kullanımı, yapısallık, dil kullanımı, referanslama, yazım kuralları ve etik kurallarına dikkat edilerek kaliteli bir çalışma sunulabilir.

Akademik Makale Yazarken Sıralama Nasıl Olmalı?

Akademik makalelerde sıralama, konuya, araştırma sorularına, araştırma yöntemlerine ve amaçlara bağlı olarak değişebilir. Bununla birlikte, genel olarak, bir akademik makalenin sıralaması şu şekilde olabilir:

Başlık sayfası: Makalenin başlığı, yazarın adı, kurumu, tarih ve diğer bilgileri içerir.

Özet: Makalenin özet kısmı, araştırma konusunu, amaçlarını, yöntemlerini ve bulgularını özetler.

Giriş: Giriş kısmı, araştırmanın amacını, önemini, araştırma sorularını ve hipotezlerini açıklar.

Literatür İncelemesi: Literatür incelemesi, daha önce yapılan benzer çalışmaları ve diğer ilgili kaynakları tartışır.

Yöntem: Yöntem kısmı, araştırmanın tasarımını, örnekleme yöntemlerini, veri toplama yöntemlerini, ölçüm araçlarını ve veri analiz tekniklerini açıklar.

Bulgular: Bulgular kısmı, araştırmanın sonuçlarını, tabloları ve grafikleri sunar.

Tartışma: Tartışma kısmı, bulguların yorumlanmasını, sonuçların genel anlamını ve bunların ilgili literatürle ilişkisini tartışır.

Sonuç: Sonuç kısmı, araştırmanın sonuçlarını ve önemini özetler, sonuçlarının uygulanabilirliğini ve gelecekteki araştırmaların yapılması gereken alanları belirtir.

Kaynaklar: Makalede kullanılan kaynaklar, doğru bir şekilde belirtilir.

Ekler: Bazı makalelerde, veriler, grafikler ve diğer materyaller ek olarak sunulabilir.

Yukarıdaki sıralama, birçok akademik makale için genel bir rehber olabilir. Bununla birlikte, her makale kendi konusuna, amacına ve yöntemlerine bağlı olarak farklı bir sıralama yapabilir.

Makale Yazarken Kullanılan Bağlaçlar Nasıl Olmalı?

Makale yazarken kullanılan bağlaçlar, yazının anlaşılırlığı, tutarlılığı ve akıcılığı açısından son derece önemlidir. Bağlaçlar, farklı fikirleri birleştirmek, ilişkilendirmek ve aynı zamanda bağımsız düşünceleri sıralamak için kullanılır. Aşağıda, makale yazarken kullanılabilecek bazı bağlaçlar ve bu bağlaçların hangi durumlarda kullanılabileceği verilmiştir:

İlişkilendirme bağlaçları: "ve", "ya da", "fakat", "ancak", "ise", "dolayısıyla", "oysa", "yani" gibi bağlaçlar, cümleler arasındaki ilişkileri belirtmek için kullanılır.

Karşılaştırma bağlaçları: "benzer şekilde", "farklı olarak", "aynı zamanda", "hem de", "hem ... hem de", "bunun yanı sıra" gibi bağlaçlar, farklı düşünceleri karşılaştırmak için kullanılır.

Neden-sonuç bağlaçları: "böylece", "bu nedenle", "sonuç olarak", "dolayısıyla" gibi bağlaçlar, neden-sonuç ilişkisini belirtmek için kullanılır.

Örnek bağlaçları: "örneğin", "mesela", "şöyle ki", "aşağıdaki gibi" gibi bağlaçlar, bir konu hakkında örnek vermek için kullanılır.

Şart bağlaçları: "eğer", "olsa", "şayet", "ise" gibi bağlaçlar, bir durumun gerçekleşmesi için şart koşulması için kullanılır.

Zıtlık bağlaçları: "ama", "fakat", "ancak", "oysa", "halbuki" gibi bağlaçlar, farklı düşünceleri karşılaştırırken zıtlık belirtmek için kullanılır.

Sıralama bağlaçları: "öncelikle", "sonrasında", "bunun ardından", "en sonunda" gibi bağlaçlar, farklı düşünceleri sıralamak ve bir konuyu adım adım anlatmak için kullanılır.

Bu bağlaçlar, makale yazarken kullanılabilecek sadece bazı örneklerdir. Makale konusu ve amacına göre, farklı bağlaçlar da kullanılabilir. Ancak, bağlaçların gereksiz ve fazla kullanımı, metnin okunabilirliğini azaltabilir. Bu nedenle, bağlaçların uygun ve ölçülü bir şekilde kullanılması önemlidir.

Makale Yazarken Kenar Boşlukları Nasıl Olmalı?

Makale yazarken, kenar boşlukları, metnin daha okunaklı olması ve düzenli görünmesi için önemlidir. Kenar boşlukları, metnin çevresinde bırakılan beyaz alanlardır. Bu boşluklar, metnin sol, sağ, üst ve alt kısımlarında yer alır.

Akademik makalelerde, kenar boşlukları genellikle belirli bir standartta tutulur. Bu standartlar, yayın kuruluşları ve üniversiteler tarafından belirlenebilir. Ancak, genellikle kullanılan standart kenar boşluğu boyutları aşağıdaki gibidir:

Sol kenar boşluğu: 3 cm

Sağ kenar boşluğu: 3 cm

Üst kenar boşluğu: 3 cm

Alt kenar boşluğu: 3 cm

Bu standartlar, sayfa boyutu, yazı tipi, yazı boyutu ve diğer faktörlere göre değişebilir. Bununla birlikte, genel olarak makalelerde kullanılan kenar boşlukları, belirtilen boyutlara yakın olmalıdır.

Ayrıca, makale yazarken, metnin kenar boşluklarına göre hizalanması da önemlidir. Metin, sol kenar boşluğuna göre hizalanmalı ve kelime araları arasında eşit mesafeler bırakılmalıdır. Bu, metnin düzenli ve okunaklı görünmesini sağlar.

Sonuç olarak, makale yazarken, belirli bir standartta tutulan kenar boşluklarına uyulması ve metnin bu boşluklara göre düzenlenmesi önemlidir. Bu, metnin okunaklılığını ve düzenini arttırır.

Makale Yazarken Kaynak Belirtme Nasıl Olmalı?

Makale yazarken kaynak belirtmek, çalışmanın güvenilirliği ve akademik bütünlüğü açısından son derece önemlidir. Kaynak belirtmek, makalede kullandığınız bilgi, veri, fikir veya alıntıların nereden geldiğini okuyucuya açıkça gösterir. Bu nedenle, doğru bir şekilde kaynak belirtmek için aşağıdaki adımları takip etmeniz önerilir:

Hangi kaynaklar kullanılacak?

Makalenizde kullanacağınız kaynakları seçerken, güvenilir, akademik ve ilgili kaynakları tercih etmeniz gerekir. Bu kaynaklar, araştırmanızın amacına uygun olmalı ve kaynakların güvenilirliği hakkında bir fikir edinmenizi sağlayacak birkaç farklı kaynaktan kontrol edilmelidir.

Kaynakları nasıl belirteceksiniz?

Makalenizde kullandığınız kaynakları belirtmek için, genellikle belirli bir kaynak belirtme stilini takip etmeniz gerekir. Bu stil, yayın kuruluşuna veya üniversiteye bağlı olarak değişebilir. Ancak, genellikle kullanılan kaynak belirtme stilleri arasında MLA, APA ve Chicago stili bulunur.

Hangi bilgileri kaynak belirtmeliyim?

Kaynak belirtirken, kaynakta bulunan yazar, makale veya kitap adı, yayın tarihi, sayfa numarası ve yayın kuruluşu gibi bilgileri vermeniz gerekir. Bu bilgiler, kaynağı okuyucuya tanıtmak için yeterli olacaktır.

Kaynak belirtme yöntemi nedir?

Kaynak belirtmek için birkaç yöntem mevcuttur. Bunlar arasında, makale içindeki parantezler, dipnotlar veya son notlar kullanmak gibi yöntemler yer alabilir. Kaynak belirtme yöntemi, tercih ettiğiniz kaynak belirtme stiline göre değişebilir.

Kaynakları nerede belirtmeliyim?

Kaynakları, makalenin sonunda bir kaynakça bölümünde veya makale içinde dipnotlar veya son notlar olarak belirtebilirsiniz. Kaynak belirtmenin önemli olduğu yerler arasında, direkt alıntılar, veri, tablo, grafik, resim ve istatistikler yer alabilir.

Sonuç olarak, makale yazarken kaynak belirtmek, akademik bütünlük ve çalışmanın güvenilirliği açısından son derece önemlidir. Kaynak belirtmek için güvenilir ve akademik kaynakları seçmeli, belirli bir kaynak belirtme stilini takip etmeli ve kaynakları doğru bir şekilde belirtmelisiniz.

Yorumlar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

İlginizi Çekebilir