Nitel Araştırma Yöntemleri Kaça Ayrılır?

Nitel Araştırma Yöntemleri Kaça Ayrılır?
16.12.2023 19:20
Nitel araştırma yöntemleri, okuma, özne kaça ayrılır? Özgeçmiş, öğrenme kaça ayrılır? Bir ana başlık birden fazla alt başlığa ayrılmaktadır. Bu konuyla ilgili en çok merak ettiğiniz soruları siz değerli okurlarımız için yanıtladık.

Nitel araştırma yöntemleri, genellikle aşağıdaki başlıklar altında incelenir:

1-Gözlem: Araştırmacının olayları, insanları veya süreçleri doğrudan gözlemlemesi ve kaydetmesi yoluyla bilgi toplama sürecidir. Doğal ortamlarda veya belirli koşullarda gerçekleşen olayları gözlemleyerek veri toplama yöntemidir.

2-Derinlemesine Görüşmeler: Araştırmacının bireyler veya gruplarla yapılan detaylı ve yapılandırılmış görüşmeler yoluyla derinlemesine bilgi elde etmesidir. Katılımcıların deneyimlerini, düşüncelerini, tutumlarını ve duygularını anlamak için kullanılır.

3-Odak Grupları: Küçük gruplar halinde gerçekleştirilen yapılandırılmış tartışma ve etkileşim ortamlarıdır. Belirli bir konu hakkında derinlemesine görüşmeler yapmak ve farklı bakış açılarını anlamak için kullanılır.

4-Belge İncelemesi ve İçerik Analizi: Araştırmacının mevcut belgeleri (makaleler, raporlar, günlükler, resmi belgeler vb.) inceleyerek veri toplama ve analiz etme yöntemidir. Bu yöntem, belgelerdeki temaları, eğilimleri ve örüntüleri anlamak için kullanılır.

5-Fenomenoloji: Katılımcıların deneyimlerini anlamak ve tanımlamak için kullanılan bir araştırma yöntemidir. Bireylerin deneyimlerini, duygularını ve düşüncelerini anlamak için araştırmacının bu deneyimleri anlatmalarını sağlamaya odaklanır.

6-Etnografi: Bir grup veya topluluğun kültürünü, davranışlarını ve yaşam tarzlarını anlamak için derinlemesine araştırma yöntemidir. Araştırmacılar, bu topluluklarda yaşamak, gözlem yapmak ve katılımcı olmak suretiyle bu grupların davranışlarını ve sosyal etkileşimlerini anlamaya çalışırlar.

Nitel araştırma yöntemleri, genellikle sosyal bilimler, eğitim, psikoloji ve iletişim gibi alanlarda kullanılır ve katılımcıların deneyimlerini, bakış açılarını ve davranışlarını anlamak için kullanılan bir dizi esnek ve derinlemesine yöntemleri içerir.

Okuma Kaça Ayrılır?

Okuma, genellikle farklı perspektiflerden incelenebilen çoklu bir süreçtir. Okuma, içerik ve amaçlarına göre çeşitli şekillerde sınıflandırılabilir:

Temel Okuma Türleri:

Yüzey Okuma (Skimming): Metnin hızlıca gözden geçirilmesi, ana fikirlerin ve önemli noktaların belirlenmesi için yapılan okumadır.

Tarama (Scanning): Belirli bilgi parçalarını bulmak için gözlerin hızla metin üzerinde gezdirilmesiyle yapılan okumadır.

Detaylı Okuma (Close Reading): Metnin detaylı bir şekilde anlaşılması, analiz edilmesi ve yorumlanması için yapılan yoğun okumadır. Bu tür okuma genellikle daha derin anlayış için yapılır.

Okumanın Amaçlarına Göre:

Eğlence Okuması: Kişisel zevk veya eğlence için yapılan okumadır (örneğin, romanlar, hikayeler, şiirler).

Bilgi Edinme Okuması: Belirli bir konuda bilgi edinmek veya öğrenmek amacıyla yapılan okumadır (örneğin, ders kitapları, makaleler, ansiklopediler).

Derinlikli Okuma: Metnin içeriğini, tema ve anlamını daha derinlemesine anlamak için yapılan okumadır (örneğin, edebi eserlerin analizi, felsefi metinler).

Okuma Sürecine Göre:

Hızlı Okuma: Metni hızlıca anlamak ve önemli bilgileri çabukça almak için geliştirilen teknikleri içerir.

Yavaş Okuma: Metni yavaşça, ayrıntılarıyla ve dikkatlice anlamak ve sindirmek için yapılan okumadır.

Diğer Okuma Türleri:

Eleştirel Okuma: Metnin daha derin katmanlarını incelemek, argümanları değerlendirmek ve metindeki tutarlılık veya çelişkileri anlamak için yapılan okuma.

Karmaşık Okuma: Çoklu metinlerin, belgelerin veya kaynakların birleştirilerek sentezlenmesi ve anlamak için yapılan okuma.

Okuma, farklı amaçlar ve tekniklerle yapılabilecek çeşitli yöntemleri içeren bir süreçtir. Okuma türü, metnin niteliği, okuyucunun hedefi ve gereksinimlerine bağlı olarak değişebilir.

Özne Kaça Ayrılır?

Dilbilgisinde "özne", bir cümlenin veya bir ifadenin, eylemi gerçekleştiren veya eylemin etkisinde kalan kişi, varlık veya nesneyi belirtir. Türkçede özne, genellikle cümlenin başında bulunur ve fiilin kim veya ne tarafından gerçekleştirildiğini belirtir. Özne, çeşitli açılardan sınıflandırılabilir:

Kişiye Göre Özne Ayrımı:

1. Tekil Kişi Öznesi: Birinci tekil kişi olan "ben" (örneğin: Ben kitap okuyorum).

2. Tekil Kişi Öznesi: İkinci tekil kişi olan "sen" (örneğin: Sen ders çalışıyorsun).

3. Tekil Kişi Öznesi: Üçüncü tekil kişi olan "o" (örneğin: O film izliyor).

1. Çoğul Kişi Öznesi: Birinci çoğul kişi olan "biz" (örneğin: Biz yemek pişiriyoruz).

2. Çoğul Kişi Öznesi: İkinci çoğul kişi olan "siz" (örneğin: Siz spor yapıyorsunuz).

3. Çoğul Kişi Öznesi: Üçüncü çoğul kişi olan "onlar" (örneğin: Onlar dans ediyorlar).

Varlık Türüne Göre Özne Ayrımı:

 Canlı Varlık Öznesi: İnsanlar, hayvanlar, bitkiler gibi canlı varlıklar (örneğin: Kedi uyuyor).

Cansız Varlık Öznesi: Nesneler, cisimler, soyut kavramlar gibi cansız varlıklar (örneğin: Masanın üzerinde kitap var).

Cinsiyete Göre Özne Ayrımı:

Erkek Öznesi: Erkek cinsiyetini belirten özne (örneğin: Oğlan oyun oynuyor).

Kadın Öznesi: Kadın cinsiyetini belirten özne (örneğin: Kız şarkı söylüyor).

Cinsiyetsiz Özne: Cinsiyeti belirtilmeyen nesneler veya soyut kavramlar (örneğin: Rüzgar esiyor).

Özne, bir cümlenin veya bir ifadenin en önemli bileşenlerinden biridir ve cümlenin anlamını belirlemede kilit bir rol oynar. Dilbilgisel açıdan, Türkçe'de özne genellikle cümlenin veya ifadenin eylemi gerçekleştiren veya bu eylemden etkilenen kişiyi, varlığı veya nesneyi gösterir.

Özgeçmiş Kaça Ayrılır?

Özgeçmiş, bir kişinin eğitim, iş deneyimi, beceriler, başarılar ve diğer önemli bilgilerini içeren bir belgedir. Genellikle iş başvurularında kullanılır ve kişinin geçmişteki iş deneyimini, eğitimini, niteliklerini ve yetkinliklerini özetler. Özgeçmiş, genellikle şu bölümlerden oluşur:

1-Kişisel Bilgiler: Ad, soyadı, iletişim bilgileri (adres, telefon numarası, e-posta adresi) gibi kişisel detaylarını içerir.

2-Kariyer Hedefi veya Özet (Summary/Objective): Kişinin hedefleri, kariyer amaçları veya kısa bir özet içerir. Bu bölüm, iş başvurusu yapılan pozisyonla ilgili beklentileri veya hedefleri vurgulamak için kullanılabilir.

3-Eğitim Bilgileri: Okul adı, mezuniyet tarihi, bölüm veya alanı gibi eğitim geçmişini içerir. Lisans, yüksek lisans, doktora gibi eğitim seviyeleri ve aldığı dereceler bu bölümde yer alır.

4-İş Deneyimi: İş geçmişi, çalışılan şirketlerin adları, pozisyonlar, çalışma süreleri ve sorumlulukları içeren bir bölümdür. Bu bölümde, geçmişteki iş deneyimleri ve başarıları detaylandırılır.

5-Beceriler ve Yetkinlikler: Yabancı dil bilgisi, bilişim becerileri, sertifikalar, özel yetkinlikler gibi kişinin sahip olduğu beceri ve yetkinlikleri listeler.

6-Referanslar: Referans olarak gösterilebilecek kişilerin adları, iletişim bilgileri ve ilişkili oldukları kurum veya şirket bilgilerini içerebilir.

Özgeçmiş, kişinin kariyerindeki önemli adımları ve başarılarını özetleyen bir belgedir. Bu bölümler, kişinin iş arama sürecinde, işverenlere veya işe alım yöneticilerine kendini en iyi şekilde tanıtabilmesi için kullanılır. Bağlam ve tercihlere göre özgeçmiş farklılık gösterebilir, ancak genellikle yukarıda belirtilen temel bölümleri içerir.

Öğrenme Kaça Ayrılır?

Öğrenme, çeşitli yöntemler, süreçler ve içeriklerle gerçekleşen bir süreçtir. Farklı açılardan incelendiğinde, öğrenme çeşitli şekillerde sınıflandırılabilir:

1-Davranışa Göre Öğrenme Türleri:

Klasik Koşullanma: İvan Pavlov tarafından ortaya atılan bu teori, bir uyarıcı ile bir tepki arasında bağlantı kurulması prensibine dayanır. Belli bir uyarıcı sürekli olarak belirli bir tepkiyle ilişkilendirilir ve sonunda bu uyarıcı tek başına aynı tepkiyi ortaya çıkarır.

Operant Koşullanma: B.F. Skinner tarafından geliştirilen bir öğrenme teorisidir. Burada, davranışlar sonuçlarına bağlı olarak artabilir veya azalabilir. Olumlu sonuçlarla pekiştirilen davranışlar tekrarlanma eğilimindedir.

Gözlemsel (Sosyal) Öğrenme: Albert Bandura'nın çalışmalarıyla bilinen bu öğrenme biçimi, başkalarının davranışlarını izleyerek, onları taklit ederek veya onlardan etkilenerek gerçekleşir.

2-Zamana Göre Öğrenme Türleri:

Anlık Öğrenme: Bir konuyu veya beceriyi hızla öğrenme, genellikle kısa süreli bellek veya anlık kullanım için bilgi edinme sürecidir.

Sürekli Öğrenme: Uzun süreli öğrenme süreci. Bir konunun, becerinin veya bilginin uzun vadeli hafıza için öğrenilmesi ve muhafaza edilmesi sürecidir.

3-İçeriğe Göre Öğrenme Türleri:

Bilgi Tabanlı Öğrenme: Faktörlere, bilgilere veya bilgi parçalarına dayalı öğrenme süreci.

Becerilere Dayalı Öğrenme: Pratik becerilerin, spor, sanat veya mesleki becerilerin öğrenilmesi.

Duygusal Öğrenme: Duygusal zeka, empati, ilişki becerileri gibi duygusal olarak odaklanan öğrenme türü.

4-Yapıya Göre Öğrenme Türleri:

Formal Öğrenme: Kurumsal olarak yapılandırılmış, planlanmış ve denetlenmiş eğitim ve öğretim süreçlerini içerir (okul, üniversite eğitimi gibi).

İnformal Öğrenme: Resmi olmayan, planlanmamış, doğal olarak ortaya çıkan öğrenme biçimlerini ifade eder (günlük yaşamda edinilen deneyimsel öğrenme gibi).

Non-Formal Öğrenme: Resmi eğitim kurumlarının dışında yapılan ama yapılandırılmış bir biçimde gerçekleştirilen öğrenmeyi ifade eder (kurslar, atölye çalışmaları gibi).

Öğrenme süreci, farklı yöntemler ve içeriklerle çeşitli biçimlerde gerçekleşebilir. Bu tür sınıflandırmalar, öğrenme sürecini anlamak ve öğretim yaklaşımlarını geliştirmek için kullanılır.

Yorumlar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

İlginizi Çekebilir